Projects
 • Bhartiya Mandal Indian Association Aston Under Lyne, U.K.

 • Gujarat Hindu Society Preston U.K.

 • Jain Society of Metropolitan Washington U.S.A.

 • Oshwal Association of the U.K. London

 • Shree Bhartiya Temple Troy - U.S.A.

 • Shree Hindu Mandir Leeds, U.K.

 • Shree Jatpatiya Hanumanji Revabai Dharmshala, Kalupur Ahmedabad

 • Shree Mahavir Swami Jain Derasar, BANGKOK - Thailand

 • Shree Maunidham Samadhi Mandir-Buland Sahar

 • Shree Ramkrishna Center Loughborough, U.K.

 • Shree Sanatan Mandir & Community Center Crawley

 • Shree Shankardham, Valsad

 • Singapore Jain Religious Society Singapore

 • TLC Ltd. U.K.

Scroll to top